"מעמד היסוד "תלמוד תורה שערי טוביה" על טהרת הקודש בעיר חריש 

לשמו ולזכרו של רבינו הגדול מרא דארעא קדישא

מרן הגה"ק רבי יצחק טוביה ווייס זצוקללה"ה גאב"ד ירושלים עיה"ק בעל שערי טוביה

 בראשות כ"ק אדמו"ר מ'תולדות אהרן שליט"א

 וכ"ק גאב"ד סאטמאר מאנסי שליט"א