וויליאמסבורג. – הדרא דלא אפשר למפרט בשפוותא! א גאר דערהויבענע, רגש'דיגע און ווארימע אטמאספערע פון הודאה והוקרה האט ארומגענומען די פרעכטיגע "כתר ריזל" זאלן אין וויליאמסבורג דעם פארלאפענעם מוצש"ק פ' שמות, ווען ס'איז פייערליך אפגעהאלטן געווארן א מעמד משולשת פון התאחדות, הודאה והוקרה במקהלות עם יוצאי התלמידים, הורי וידידי ישיבה הקדושה המיוחדת במינה "ישיבת תורת משה סניף ב' ד'סאטמאר-מאנטריאל".

דער גראנדיעזער מעמד האט געטראגן א דריי-פאכיגער משמעות; יערליכער כינוס יוצאי הישיבה, ווי די טייערע אברכים יוצאי הישיבה פון די לעצטע 10 יאר זענען זיך צוזאמגעקומען אינאיינעם תחת קורת גג אחד, ווי איינגעפירט יאר יערליך, קאמבינירט מיט א 'מעמד להוקיר נדיבים', אויסצודרוקן מיט כבוד און פראכט די עהרנפולע הוקרה והודאה פאר די פילע נדיבים בעם מיוצאים, הורים וידידים, וואס האבן איינגעקויפט זכותים אדירים אינעם נייעם בנין הישיבה, אינאיינעם מיט'ן צענטראלן שבע ברכות לרגל השמחה במעון הגה"צ הראש ישיבה שליט"א.

בשמחה ובצהלה האט דער חשוב'ער ראש הישיבה הגה"צ רבי אלטר וואגשאהל שליט"א געהאט אונטערגעפירט דעם פארגאנגענעם דינסטאג פ' שמות העעל"ט בנו בכורו החתן תמים למעלות הרב יואל אפרים שליט"א אונטער די חופה בשעטו"מ, עב"ג הכלה המושלמת ב"ק תחי', בת הרה"ג רבי ברוך רובין שליט"א, א זון פון הגה"צ מבריזדוביץ שליט"א און אן איידעם ביי כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א.

לרגל די גרויסע שמחה במעונו איז פאסיג באשלאסן געווארן אויסצונוצן דעם זמן מוכשר בעידן חדוותא, ארויסצוברענגען די עבותות אהבה והוקרה פאר'ן מסירת נפש'דיגן ראש הישיבה אשר נפשו קשורה בתלמידיו הקרוים בנים, און גלייכצייטיג ווידמען אלס פרעכטיגער מעמד הכרת הטוב להוקיר לנדיבים בעם, וועלכע שטייען צו מיט אזא געוואלדיגע ברען לימינו און האבן באזונדערס זיך אנגעגארטלט און איינגעקויפט גרעסערע זכותים צום מאסיווען "שהחיינו קאמפיין", צושטאנד צו ברענגען דעם מקחה של תורה אויפ'ן נייעם רחבות'דיגן בנין הישיבה, וואס מ'גרייט זיך שוין איצט ענדגילטיג גומר צו זיין דעם קנין און דערמיט עפענען א נייע גאלדענע עפאכע פון הרחבת הדעת והתרוממות קרן התורה פאר דעם אויסנאמליכן ישיבה הקדושה, המיוחדת במינה ובנחיצתה.

*

א מחזה הוד והדר האט אפגעשפיגלט אין די כתר ריזל זאלן ביי דעם הערליכן מעמד, וואו די הונדערטער תלמידי ויוצאי הישיבה זענען געווען פארזאמעלט, כולם נקבצו באו לך, זיך מיטצופרייען בשמחה פרטית מיט'ן חשוב'ן ראש הישיבה. ס'האט זיך געשפירט אין די לופט א טאפנדע 'ישיבה אטמאספערע', צוריקמישנדיג די בלעטער צו די לעכטיגע צייטן בין כותלי הישיבה מיט נאסטאלגישע זכרונות און רגש'פולע געפילן פון התקשרות והתחזקות, ווען צו די זעלבע צייט שיינט ארויס די טיפע הוקרה געפילן פונעם חשוב'ן ציבור הורים, אהובים וידידים, כולם מוקירים פעולתו ושמחים בשמחתו.

גדול ונהדר הי' כבוד המעמד הזה, דער זאל איז געווען מאיעסטעטיש אויסגעשטעלט און די טישן זענען געווען גאר עלעגאנט געדעקט, שאפנדיג א מלכות'דיגע צורה צו דעם פרעכטיגן כינוס נאה ונהדר לקורת רוחם פון אלע משתתפים.

אין צענטער האט ארויסגעשיינט דער הערליכער בימת הכבוד פאר די חשוב'ע בני המשפחה, רבנים ומרביצי תורה, ווען בראש באשיינט דער חשוב'ער בעל שמחה דער ראש הישיבה שליט"א ובנו החתן דומה למלך.

א קאלירפולע כאר פון טאלאנטפולע בעלי מנגנים האבן מהנה געווען מיט דערקוויקנדע פרקי שירה וזמרה און פארגעזינגען די זמירות למלוה מלכה, קול צהלה ורנה שפתינו אז תרננה.

*

אלס "יושב ראש המעמד" האט געדינט האברך החשוב הר"ר שמואל ראטה הי"ו, מחשובי יוצאי הישיבה, וכהיום א חשוב'ער מרביץ תורה אין בארא פארק, וועלכער האט הערליך איינגעלייטעט דעם מעמד און זייענדיג און אלס איינער וואס האט אליינס זוכה געווען בשנות בחרותו צו לערנען אין דעם ישיבה, האט ער בלשון לימודים אויפגעברענגט גוטע זכרונות פון די ישיבה, און ארויסגעברענגט דער חיוב הכרת הטוב וואס יעדער שפירט פאר'ן ראש הישיבה, פאר זיין מסירת נפש'דיגע פעולות און קשר פרטי מיט אלע תלמידים, וואס בלייבט חרות על לוח לבם פון אלע תלמידים הקרוים אצלו בנים.

א געפיל פון כבוד והוקרה האט דורכגעריסן אין זאל ווען דער חשוב'ער ראש הישיבה ובעל שמחה, האט גענומען דאס ווארט, ארויסברענגענדיג זיינע איבערגענומענע הרגשים און זיך באדאנקט מנהמת לבו פאר אלע יוצאי הישיבה, הנדיבים היקרים, און באזונדער פאר די מסירת נפש'דיגע הנהלת הישיבה פאר'ן אריינטאנצן אין דעם גרויסן פראיעקט פון אפקויפן און צורישן דעם בנין החדש פאר'ן צורך הישיבה, ובמיוחד פאר'ן ענערגישן אדמיניסטראטאר מוה"ר שרגא ברוין הי"ו, פאר'ן זיין אזוי אינסטרומענטאל און אויספירן דעם חלום צו א ווירקליכע מציאות לשם ולתפארת.

*

דערנאך איז פארגעקומען א רייכע אינפארמאטיווע פאנעל מיט'ן געטרייען אדמיניסטראטאר הנודע לתהלה מוה"ר שרגא ברוין הי"ו, אין וועלכן ער האט אויפגעקוויקלט פארשידענע העכסט-אינטערעסאנטע פרטים און השתלשלות הענינים, אנגעהויבן וויאזוי און ווען ער איז אריינגעקומען אין די ארבעט, וויאזוי ער האט געפילט אז מ'דארף מאכן שינוים לטובה אין די ווירטשאפט, און איבערגייענדיג די אומגלויבליכע הצלחה פונעם קאמפיין וויאזוי ס'איז געשאפן געווארן אין אזא קורצע תקופה איבערראשענדע סכומים אדירים, אלעס בלויז אדאנק די אויסטערלישע קשר און הכרת הטוב וואס יעדער האט פאר'ן איבערגעגעבענעם ראש הישיבה אשר כל עמלו וחיותו איז להרביץ תורה און הייבן די בחורים פאר זייער בעסטע תכלית.

בתוך דברי הוקרה האט ר' שרגא ארויסגעהויבן לשבח דער געטרייער "וועד קרן הבנין" שע"י יוצאי הישיבה פאר זייער כסדר'דיגע הילף און באגלייטונג להצלחת הישיבה, ה"ה ר’ אפרים האפמאן הי"ו, ר' הערשל בערגער הי"ו, ר’ לייבי פארקאש הי"ו, ר’ הערשל שווארץ הי"ו, ר’ משה הערצאג הי"ו, ובראשם הני תרי צנתרי דדהבי, ר' משה אלימלך גראסס הי"ו, יו"ר הוועד, וואס מיט זיין שכל הישר און קריעיטיוויטי, אינאיינעם מיט ר' יוסף יאקאב הי"ו, מיט זיינע טאלאנטפולע כוחות, ענערגיע און ברייטע פארשטאנד צו קאמפיינס, האט מען בסייעתא דשמיא באוויזן אומגעהויערע פראגרעס אויף אלע פראנטן און דערלעבט דעם יעצטיגן פריידיגן מאמענט צו זעהן דעם וויכטיגן ישיבה אוועקגעשטעלט אויף א שטאנדהאפטיגע באזיס.

ביי דער געלעגנהייט האט דער געטרייער אדמיניסטראטאר ר' שרגא איבערגעגעבן די פריידיגע אפדעיט, אז דער ענדגילטיגער "קלאוזינג דאטום" אויפ'ן נייעם הערליכן בנין הישיבה איז באשטעטיגט געווארן אויף די 29'סטע פון דעם חודש יאנוואר למספרם; אן היסטארישער טאג אויפ'ן קאלענדער פון די ישיבה, ווען ס'וועט בעז"ה פארפולקאמט ווערן די פילע יגיעות און צוגרייטונגען, און דערמיט עפענען א נייע בלעטל פון הרחבת הדעת פאר די וויכטיגע ישיבה.

אלס א זייטיגע באמערקונג – וואס טוט ווידעראמאל איבערצייגן די געוואלדיגע אנטשלאסנקייט ביים ציבור - איז כדאי מיטצוטיילן, אז ווי נאר דער מעלדונג איז פארשפרייט געווארן אין זאל האט דאס אנגעצינדן א פרישע פייער, ווען ספאנטאן זענען פילע משתתפים – אנדעם וואס מ'זאל בכלל אפעלירן פאר פרישע נדבות – פרייוויליג אנטקעגנגעלאפן די חברי הוועד מיט די גרייטקייט זיך משתתף צו זיין מיט פרישע הערליכע הבטחות און אנדערע מיט גרויסע סכומים אויסגעצאלט אויפ'ן פלאץ, פשוט צו וועלן זיין שותפים און פארגרינגערן דער נייער עול פונעם חודש'ליכן מארטגעדזש לאסט.

ווייטער אין די רייע צווישן די פילע פאזיטיווע אנטוויקלונגען, האט דער אדמיניסטראטאר ר' שרגא מיטגעטיילט דעם ציבור מיט די גראנדיעזע קרן הבנין פלענער און קומענדיגע פאזעס פון די רענאוואציעס אויף פאראויס, וואס ס'ליגט אויפ'ן סקעדזשועל אונטערצונעמען תיכף נאכ'ן קלאוזן, אנגעהויבן צוערשט די איבערבוי-ארבעט אויפ'ן ערשטן שטאק פונעם בנין, וואס נעמט אריין פראכטפול רענאווירן דעם גרויסן היכל הישיבה, דער עס-זאל און נאך, דערנאך די איבערבוי-ארבעט אויפ'ן דארמיטארי שטאק א.א.וו.

מיט אן איבערראשענדע עקסטאז איז דערביי אויפגענומען געווארן די בשורה מרנינה, געמאלדן בשער בת רבים דורכ'ן דינאמישן אדמיניסטראטאר, אז דער בנין החדש והנהדר וועט בעז"ה באקרוינט ווערן מיט'ן כתר שם טוב און טראגן דעם נאמען לזכרון עולם "בנין משה דוד", על שמו ולזכרו הבהיר פון הרה"ח ר' משה דוד ב"ר ברוך מיללער ע"ה, וואס מ'שטייט נאך תוך שנת האבל לפטירתו, נפ' ביום י"ז שבט תשפ"ג, בנדבת בנו הנדיב הנעלה מחשובי הורי הישיבה, הרה"ח ר' שמואל ארי' הי"ו.

*

דערנאך האט אויפגעטרעטן מיט א געשמאקע פערלדיגע דרשה דער נואם הכבוד, פה מפיק מרגליות הרה"ח ר' שרגא פאזען הי"ו, וואס אלס איינער מהורי התלמידים האט ער געהאלטן געשפאנט דעם ציבור מיט טרעפליכע אנעקדאטן און רעיונות איבער די הרגשה און קשר פון די עלטערן צו די ישיבה, די אויסנאמליכע נחיצות און תועלת פון די ישיבה, אויסגעפירט מיט ווארימע דברי הכרת הטוב און וואונטשן בשם כל המשתתפים פאר'ן חשוב'ן ראש הישיבה שליט"א.

מיט גרויס כבוד והתרגשות איז אויפגענומען געווארן הופעת כבוד פונעם מנהיג העדה כ"ק מרן אדמו"ר מ'סאטמאר שליט"א, וועלכער איז פערזענליך אריבערגעקומען להשתתף בשמחתו פונעם ראש הישיבה. דער רבי שליט"א האט מפאר געווען בראש המעמד, טועם געווען און דאן געוואונטשן לחיים וברכת קדשו פאר'ן חתן, פאר'ן ראש הישיבה, פאר די הנהלת הישיבה און פאר אלע משתתפים.

צווישן די חשוב'ע רבנים המשתתפים איז געווען א ספעציעלע כבוד צו באגריסן ביים מעמד די ערשיינונג פון הגה"צ אבד"ק סאטמאר ירושלים וקרית יואל שליט"א, וועלכער האלט אן א נאנטע קשר מיט די ישיבה און מיט'ן ראש הישיבה שליט"א.

*

דער הויכפונקט פונעם מעמד "להוקיר הנדיבים" איז געווען דער הערליכער מאמענט, ווען ס'איז פערזענליך פארטיילט געווארן פרעכטיגע פלעקס למזכרת ולתפארת פאר די אלע גדולי הנדיבים וועלכע האבן זיך געהאט אנגעשלאסן מיט גרעסערע סכומים אדירים פון 72 אלפים און העכער.

באזונדער איז פארטיילט געווארן הערליכע פלעקס פאר אלע חשוב'ע נדיבים וואס האבן זיך געהאט משתתף געווען מיט סכומים גדולים פון 25 אלפים און העכער, און צום לעצט פאר די אלע נדיבים פון 5 אלפים און העכער, להוקיר איש איש כפי מתנת ידו.

צום שלוס האט מען געהערט דברי בדחנות לכבוד שמחת שבע ברכות דורכ'ן בארימטן משמח אלקים ואנשים ר' וועלוול פעלדמאן נ"י, וואס האט אויך ארויסגעברענגט מיט הארציגע חרוזים די קשר פנימי צווישן די תלמידים מיט'ן ראש הישיבה שליט"א. דערנאך האט מען געבענטשט און געשלאסן דעם מעמד נהדר מיט פייערליכע ריקודין לשמוח בשמחתו פונעם ראש הישיבה בשבת אחים גם יחד.

דער מעמד נהדר ומרומם האט איבערגעלאזט א טיפן איינדרוק פון חיזוק והתרוממות ביי אלע משתתפים, און באזונדער אויפגעהייטערט אלע יוצאי וידידי הישיבה, ספעציפיש די וואס האבן זיך נאכנישט געהאט אנגעשלאסן אינעם מאסיווען 'שהחיינו קאמפיין', מיט פרישע אנטשלאסנקייט זיך מיטצוכאפן מיט'ן וואגן און אויך זיך פאראייביגן אלס שותפים נצחיים אינעם בנין הגדול והמפואר, להגדיל תורה ולהאדירה.

ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות.