Loading

מסיבת קבלת פנים דורך הנהלת 'צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירושלים' פאר כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א מארה"ק, בבית הרבני הנכבד המפורסם מוה"ר אביש בראדט שליט"א, גזבר הכולל

כ"ה אדר ב תשפ"ב

0 1,380
Main image for מסיבת קבלת פנים דורך הנהלת 'צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירושלים' פאר כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א מארה"ק, בבית הרבני הנכבד המפורסם מוה"ר אביש בראדט שליט"א, גזבר הכולל