אויפן פסק פון הגאון רבי ישראל דוד הארפנעס שליט"א זאלן די אידן פון חוץ לארץ נישט הערן מוזיק ביזן זמן מוצש"ק 

ריפרעשט דעם בלאט פאר כסדר'דיגע אפדעיטס