אהערגעשטעלט אלס הכרת הטוב פאר די יונגע ספאנסערס צום 'חדשים קאמפיין',

פארגעקומען יום ה' תרומה אין די פראכטפולע זאלן פון די 'פעלעס'