Loading

מעמד "והבית בהבנותו" לרגל השלמת חלק פון בנין ברסלב אין קרית הרמ"א בית שמש בראשות כ"ק הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א נתנדב דורך הנגיד ר' מענדל שטיינער הי"ו

ב אלול תשע"ט

0 1,220
Main image for מעמד "והבית בהבנותו" לרגל השלמת חלק פון בנין ברסלב אין קרית הרמ"א בית שמש בראשות כ"ק הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א נתנדב דורך הנגיד ר' מענדל שטיינער הי"ו