Loading

שבת חנוכת הבית דבית המדרש בית כהנא איו שכונות חברון אין קרית יואל בראשות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

ו תמוז תשפ"ב

0 6,665
Main image for שבת חנוכת הבית דבית המדרש בית כהנא איו שכונות חברון אין קרית יואל בראשות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א