די קאנדידאט האט אין די מינוטן גערופן גאווערנאר האוקול גראטולירן איר געווינס