Loading

רגשי קודש'דיגע מאמענטן אין ליזענסק: צום ערשטן מאל נאך 83 יארן ווערט די עיר הישועות ליזענסק פריש באנייט מיט בית מדרש מפואר לתורה וחסידות

י ניסן תשפ"ב

1 5,138
Main image for רגשי קודש'דיגע מאמענטן אין ליזענסק:  צום ערשטן מאל נאך 83 יארן ווערט די עיר הישועות ליזענסק פריש באנייט מיט בית מדרש מפואר  לתורה וחסידות

-  בס"ד 

     בראשות מחזיר עטרה ליושנה ממשיך בית ליזענסק אדמו"ר הרה"צרבי דניאל רוקח שליט"א -

 

מיט געוואלדיגעהתרגשות און חרדת קודש האבן הונדערטער חסידים ואנשי מעשה געפראוועט די גרויסעהיסטארישע מאמענטן פון החזרת עטרה ליושנה מיטן פייערן די חנוכת הבית פון א הערליכעבית מדרש, מרכז לתורה וחסד, אין שטאט ליזענסק.

די חנוכת הביתאיז געפראוועט געווארן ברב פאר והדר דורך הונדערטער חסידים ואנשי מעשה וואס זענעןזיך געקומען משתתף זיין ביומא דהילולא קדישא, כ"א אדר, און דורך די פופציגחשובע יונגעלייט, אברכי "כולל ליזענסק" פון ירושלים עיה"ק, בראשותנשיא המוסדות ומחזיר עטרת ליזענסק ליושנה, כ"ק אדמו"ר רבי דניאל רוקחשליט"א מליזענסק.

די ווארטליזענסק ברענגט ארויס נאסטאלגיע ביי חסידישע אידן, די ווארט ליזענסק דערמאנט פוןדעם הייליגן רבן של ישראל, דער רבי ר' אלימלך מליזענסק בעל נועם אלימלך זי"ע,און זיינע הייליגע קינדער און אייניקלעך צדיקי בית ליזענסק. די ווארט ליזענסקסימבאליזירט ישועות, אט אין דעם שטאט קומען אידן שוין הונדערטער יארן זיךאויסוויינען בתפלה ותחנונים און פועלן ישועות.

די שטאט ליזענסקהאט געווירבלט מיט חסידים און ערליכע אידן במשך אסאך דורות, חסידים האבן דארטןגעאטעמט און געלעבט מיט די זכרון פון די צדיקי העיר, דער הייליגער רבי ר' אלימלך,זיין זון הרה"ק רבי אלעזר און די צדיקי הדורות וואס האבן דארטן משפיע געוועןקדושה וטהרה. זינט זי איז חרוב געווארן ביים ביטערן קריג, מיט דריי און אכציג יארצוריק, איז די שטאט געליגן פארשעמט, קרית מלך רב היתה לאלמנה. אידן זענען געקומעןיעדן יאר אום כ"א אדר צו מתפלל זיין ביים הייליגן ציון, און געזעהן איןליזענסק ווי א לעבעדיגע מצבה.

יעצט, נאךאזויפיל יארן האבן חסידים אנגעהויבן א נייע תקופה אין ליזענסק, ווען מען האט צוםערשטן מאל מחזיר געווען עטרה ליושנה און געגרינדעט א בית מדרש מפואר אין שטאטליזענסק, מקום שהתפללו בו אבותנו ורבותנו. דער איש חי ורב פעלים וואס שטייט אונטערדי עבודה קדושה להחזיר עטרה ליושנה, איז דער ריכטיגער פאסיגער גואל המקום וממשיךהדרך, כ"ק הרה"צ רבי דניאל רוקח שליט"א, וואס איז דער דירעקטעראייניקל פון די צדיקים וואס האבן ממשיך געווען די שושלת הקודש אין דעם שטאט, אוןמיט דעם זוכה געווען להציב גבול אלמנה.

ליזענסק הייבטזיך אן ביים הייליגן רבי'ן רבי אלימלך זי"ע, נאך זיין פטירה האבן דארט משמשגעווען באדמורו"ת די ממשיכי שלשלת הקודש, אנגעהויבן פון בנו הק' ממלא מקומו הרה"קהרבי ר' אלעזר, בנו הרה"ק רבי נפתלי, בנו הרה"ק רבי אלעזר, בנוהרה"ק רבי אלימלך, בנו הרה"ק רבי אלחנן זי"ע לבית וייסבלום.

דער לעצטער רביפון די שלשלת פארן קריג, איז געווען דער איידים און ממלא מקומו פון הרה"ק רביאלחנן מליזענסק זי"ע, כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל רוקחמליזענסק זצוק"ל. אין יאר תרצ"ט זענען די רשעים ימ"ש אריין קייןליזענסק און פארטריבן אלע אידישע איינוואוינער קיין סיביר, ובתוכם דער ליזענסקעררבי זצ"ל. דער רבי איז געראטעוועט געווארן און האט אנגעהאלטן די שולשת הקודש,אין זיין הויף אין ברוקלין. אין יאר תש"ם איז דער רבי נסתלק געווארן און נטמןגעווארן אויף הר המנוחות אין ירושלים.  

דער ממשיך הדרךאיז זיין אייניקל, כ"ק אדמו"ר רבי דניאל רוקח שליט"א - וועלכערשטייט בראש מוסדות ליזענסק סיי אין אמעריקע און סיי אין ארץ הקודש, בתי מדרשים אוןמקומות התורה, און א חשובע כולל אברכים ליזענסק אין ירושלים עיה"ק, ווי דיקול תורה ותפילה דינערט אפ א גאנצע טאג.

דער רבישליט"א האט זיך אריינגעווארפן להחזיר עטרה ליושנה, און האט לעצטענסאפּגעקויפט דעם פארלאזטן בנין אין ליזענסק, און אריינגעלייגט פיל ארבעט און געלט,עס איבערצובויען און אהערשטעלן מיט א בית המדרש, היכל התורה, און הכנסת  אורחים מיט אש"ל, וואס זאל דינען ווי אצענטער פון תורה עבודה וגמ"ח ע"ש אבותיו הק' צדיקי בית ליזענסק, וויס'פּאסט פאר אזא מקום קדוש.

דעם פארלאפענעםכ"א אדר זענען געווען די היסטארישע מאמענטן פון באנייען די בניין און פייערןדעם חנוכת הבית. די החזרת עטרה ליושנה איז געווארן געפייערט ברוב פאר איןבאזונדערע מאמענטן פון התרגשות, אנגעהויבן ביים יארצייט און דערנאך בייםדערהויבענעם שבת קודש פרשת פרה, בצל הקודש, אין הייליגן מקום ליזענסק, אין דיהייליגע ימי ההילולא, בראשות ממשיך הדרך ומחזיר עטרה ליושנה.

די נייע הערליכעבניין האט מקבל פנים געווען די טויזנטער חסידים ומבקשי ישועה וואס זענען געקומעןצופארן צום יארצייט און האבן נהנה געווען פונעם נייעם בניין מפואר ומרכז ליזענסק,ווי מען האט געדאווענט און געלערנט און ווי מען האט אויסגעטיילט טויזנטער פארציעספון עסן פאר די באזוכער.

באזונדער האט זיך אנגעזעהן די השתתפותפון פופציג חשובע חסידישע בני תורה, יונגעלייט פונעם ליזענסקער כולל אין ירושלים,וואס זענען געקומען מיטהאלטן די דערהויבענע מאמענטן בצל רבם ונשיאם.

אינעם יארצייט האט דער רבישליט"א, אין שפיץ פון א גרויסע קבוצה חסידים ותלמידים זיך געשטעלט אויסזאגןתהלים ביים הייליגן ציון. עס איז געווען א געוואלדיגע התעוררות דאס זאגן גאנץתהלים און די יהי רצון, בתפלת רבים בהתעוררות רב.

דערנאך איז געפראוועט געווארן דייארצייט סעודה אין די זאל נעבן בית מדרש, ווי א גרויסער ציבור האט אינאיינעםפארברענגט בשירה והתעוררות, מיט דברי תורה וסיפורי צדיקים פון רבי'ן שליט"א,לכבוד ההילולא קדישא.

פרייטאג אינמיטן טאג איז דער רבישליט"א געפארן מיטן ציבור -בערך א האלבע שעה נסיעה - קיין יעראסלאוו צום ציוןפון זיין גרויסן זיידן, דער הייליגער רבי'ן רבי שמאון יעראסלאווער, מתלמידיו פונעםהייליגן רבי'ן ר' אלימלך. ווי דער רבי האט גערעדט איבער די גרויסקייט פונעם צדיק,און צדיקים האבן ממליץ געווען אויף אים "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעתהדחק" אז מען קען פועלן ישועות אין שווערע צייטן בזכות הצדיק.

דער רבי שליט"א איז אן אייניקלפון צדיקי בית יערוסלב בן אחר בן ביזן קריג, און דער רבי האט זוכה געווען צואוועקשטעלן אן אוהל אין יעראסלאוו און אוועקשטעלן יעראסלאוו אלס א פאסיגער מקוםתפלה צווישן די חשובע קברי צדיקים.

גאר דערהויבן איז געווען די שבתהתרוממות אין שטאט ליזענסק, ווי א שיינער ציבור חסידים מיט די אברכי הכולל האבןגעפראוועט דעם שבת פרה, א שבת ווען חסידים זענען געפארן צו צדיקים. דער רבי האטבמשך דעם שבת גערעדט און דערציילט סיפורים וענינים פון בית ליזענסק, אוןאויפגעהויבן דעם ציבור מיט רגשי קודש לבית אבות.

אום מוצאי שבת האט דער רבישליט"א געפראוועט מלוה מלכה, ווי באקאנט איז מלוה מלכה געווען א גרויסעוויכטיגע עבודה אין ליזענסק. ביים מלוה מלכה האט דער רבי פארגעזינגען די ניגוןאליהו הנביא מיטן ארגינעלן ליזענסקער ניגון וואס דער רבי שליט"א האטאיבערגענומען מבית אבותיו דור אחר דור, אלס די ניגון פון הייליגן רבי'ן ר' אלימלך.

אויפן וועג אהיים האט זיך אפגעשפילט אגאר אינטערסאנטע השגחה פרטית. דער רבי מיט די קבוצה האבן געדארפט אהיימפארןמאנטאג. מען האט זיך ארויפגעזעצט אויף די פליגער און נאך דריי שעה ווארטן האט מעןמודיע געווען אז די פליגער פארט נישט און עס ווערט אפגעשטופט צו דינסטאג.

דער רבי און די קבוצה זענעןצוריקגעקומען אויף נאך א טאג אין ליזענסק. ווי עס שטעלט זיך ארויס האבן זייבאמערקט אין ליזענסק אז יענעם טאג איז די יארצייט פון הרה "ק רבי אליעזר ליפאמחמלניק זצ"ל, דער צווייטער זון פון הייליגן רבי'ן ר' אלימלך און ער ליגטאינעם אוהל נעבן דעם טאט'ען.

אזוי האט זיך ארויסגעשטעלט די השגחהפרטית, אז אדאנק די געשעעניש מיטן פליגער האבן חסידי ליזענסק געפראוועט א יארצייטפארן צדיק. דער רבי האט פארגעדאווענט אלע תפלות לכבוד דעם בעל ההילולא, און געזאגטקדיש און אזוי ארום מכבד געווען דעם צדיק מיט א מנין און א חסידישע יארצייט.

חסידים ומוקירי בית ליזענסק האבןגרויס הכרת הטוב צום ממשיך השושלת המחזיר עטרה ליושנה ומנצח על מלאכת בית השםלכבודם וזכותם, תורתם מגן לנו, ימליצו טוב בעדנו.