👀 די שליסל צו אלע ישועות

🎤 הרב פיניע רובינשטיין


די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:


🕯️ לזכר ולעילוי נשמת

מוה"ר אברהם בן יצחק ז"ל


💍 לזכות זיווג הגון בקרוב 

שלמה בן פערל 

אלישבע בת חיי אסתר


🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה

רבי ישראל משה בן גאלדא

רבי יצחק בן גיטל


 🎯 לזכות

גיטל בת אסתר שרה להצלחה בכל הענינים

שלמה בן רחל להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים


מ'קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ'ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712


זייט מזכה נאך אידן צו באקומען די שטארקע חיזוק ווידיאוס טעגליך, פארשפרייט דעם לינק צו 

אייערע נאנטע און באקאנטע.

https://chat.whatsapp.com/LrYTu163rRODVMZOiq3NVF


נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.

https://www.gibor.org/donate