די באטייליגטע אויפן ליין זענען געווען

הרב משה דוד נידערמאן הי"ו פון די יו זשעי או

הרב יעקב בענדער הי"ו פון ישיבה דרכי תורה אין פאראקוועי 

הרב יצחק שפיצער הי"ו מעיאר פון ניו סקווירא 

און נאך