Loading

טויערן פון נייע פראכטפולע "גדר אפיס" געעפנט ביי געהויבענע "קביעת מזוזה" בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

כ"ו אב תשפ"א

12 3,535
Main image for טויערן פון נייע פראכטפולע "גדר אפיס" געעפנט ביי געהויבענע "קביעת מזוזה" בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

רבי שליט"א דרוקט אויס התפעלות פון איבער א "מיליאן" אומריינע בילדער טעגליך בלאקירט דורכ'ן גדר-פילטער - רחבות'דיגע אפיס אויף מרדכי שעהר גאַס ווירבלט שוין מיט די מאסיווע פילטערינג אפעראציעס 

קרית יואל – פרישע שטאפלען ארויף אין טהרה איז נארוואס צושטאנד געקומען אין די הייליגע שטאט קרית יואל, מיט'ן באנייאונג פונעם נייעם גראנדיעזן, און איבער אלעם, "רחבות'דיגער" צענטער פון די בארימטע "גדר פילטער" אפיס, וואס האט געעפנט אירע טויערן די היינטיגע וואך פרשת עקב.

דער נייער אפיס געפינט זיך אין צענטער פון שטאט, אינעם נייעם בנין אויף 10 מרדכי שעהר בלווד. #014, וואס איז געווארן גאר הערליך אויסשטאפירט מיט די סאפיסטיקירטע איינריכטונגען און באקוועמע צוגעהערן פאר די קליענטן וואס קומען רייניגן זייערע כלים מכל מרעין בישין.

אויפ'ן אריבערציאונג צום נייעם אפיס, קען מען ריכטיג זאגן "כי עתה הרחיב ה' לנו", נאכ'ן זיך געפינען במשך די אלע יארן זינט'ן גרינדונג – זייענדיג די סאמע-ערשטע "גדר אפיס" וואס האט שפעטער נאכגעפאלגט מיט אפיסעס אין וויליאמסבורג, ב"פ און מאנסי – אינעם אלטן לאקאל אויף פארעסט, וואס איז שוין לאנג אויסגעוואקסן דעם מאסיוון באנוץ פונעם ריזן ציבור בליעה"ר וואס קומט רייניגן די כלים.

דער נייער אפיס איז א מקום רחבת ידים, וואס שענקט א געשמאק תיכף ביים אריינקומען, ווען מ'באגעגענט זיך מיט'ן לופטיגן אויפנאם-צימער וואו די קאסטומערס ווערן אויפגענומען און סערווירט דורך די פראפעסיאנאלע שטאב. 

א סעריע פון עטליכע צימערן זענען דעזיגנירט פאר די שטאב, איינגעריכטעט מיט אלעם נייטיג פאר די אינסטאלאציע פונעם דויערהאפטיגן "גדר פילטער" אויף אלע סארט דעווייסעס. באזונדער פארמאגט דער אפיס א גרויסן "קאנפערענץ רום" פאר די רוטינע מיטינגען צווישן די שטאב מיטגלידער און די קאנפערירונגען מיט די טעכנאלאגישע עקספערטן.

לרגל דעם חנוכת האפיס, האט מען זוכה געווען צו געניסן פונעם ביקור דורך כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, וועלכער טוט כסדר באגלייטן די פעולות נשגבות פונעם וועד הנהלת גדר, וואס טוען אפערירן מיט אפיסעס צווישן דעם גאנצן חרדי'שן אידנטום איבער גארער ניו יארק, און האט ב"ה מצליח געווען צו שאפן א הייליגע רעוואלוציע ביים יהדות החרדית, צו זיין הייליג און אפגעהיטן פון די טמא'נע שעדליכקייטן וואס די טעכנאלאגישע כלים שטעלן פאר מיט זיך.

דער מעמד "פתיחת שערים וקביעת מזוזה" איז פארגעקומען מאנטאג אויפדערנאכט, אינעם טאג נאכדעם וואס דער רבי שליט"א האט זיך אומגעקערט פונעם מקום הנופש אין ניו העמפשיר, תיכף צוטרעטנדיג צום עבודת הקודש פון מרבה זיין טהרה בישראל.

דער רבי שליט"א איז ערשינען כחצות הלילה, ווען עס זענען דערביי פארזאמלט געווען די חשוב'ע חברי הנהלה פון גדר, וועלכע זענען תמיד עוסק בלי ליאות פאר די פעולות פון אלע אפיסעס. 

דער רבי שליט"א האט צוערשט קובע געווען א מזוזה אויפ'ן הויפט טויער, און דערנאך ארום זיך אומקוקן אויף אלע אפטיילונגען, ווערנדיג געצייגט אויף אלע דעטאלן דורך די חברי הנהלה, שעפנדיג א געוואלדיגע קורת רוח אז מ'האט ב"ה מצליח געווען אהערצושטעלן אז שיינעם און גרויסן לאקאל, און אזוי ארום צושטעלן די בעסערע מעגליכקייט פאר אידן צו בלייבן ערליך און אפגעהיטן.

דערנאך איז פארגעקומען א "מסיבת לחיים", וואו דער רבי שליט"א האט דערביי געהערט אן ערשטהאנטיגער רעפאראט פון די חברי הנהלה איבער'ן אויסטערליש באנוץ פונעם "גדר פילטער", וואס די צענטראלע פילטערינג אפאראט טוט שוין היינט צוטאגס בלאקירן אזא ריזן צאל פון איבער "א מיליאן" אומריינע בילדער. דער רבי שליט"א האט רעאגירט דערצו מיט א געוואלדיגע התפעלות און עונג נפש.

אויך האט דער רבי שליט"א געהערט דעם באריכט פונעם הלכה'דיגן אספעקט, פארגעשטעלט דורך הרה"ג רבי יואל גוטמאן שליט"א מו"ץ בקהל יטב לב קרית יואל ומרבני גדר און "וועד לטהרנו" שע"י קהל יטב לב, וועלכער באגלייט אלע פעולות פון גדר אינעם דבר ה' זו הלכה. דער רבי שליט"א האט דערביי אויסגעשמועסט כמה פרטים און אנגעוויזן המעשה אשר יעשון.

צום שלוס האט דער רבי שליט"א מאציל געווען ברכת קדשו פאר אלע עוסקים בדבר טהרה, הצלחה וסיעתא דשמיא אינעם עבודת הקודש וואס טוט בפועל ערמעגליכן אזויפיל טויזנטער אידן צו בלייבן אן עם קדוש לה' אלקיך.

באזונדער האט מען געהאט דעם כבוד צו געניסן פון א באזוך דורך הגאון האדיר דומ"ץ קרית יואל שליט"א, וועלכער איז געקומען באשיינען דעם חנוכת האפיס, וואו ער איז נתכבד געווארן צו קובע זיין א מזוזה אויף איינע פון די נייע צימערן, און דערביי אויסגעדרוקט שטארקע דברי הערצה ושבח צו די הייליגע פעולות נשגבות וואס קומען ארויס פון דעם אפיס.

ווי אויך זענען נתכבד געווארן מיט'ן קובע זיין א מזוזה, הרה"ג רבי יואל גוטמאן שליט"א מרבני גדר, הרבני הנגיד ר' יואל עפשטיין הי"ו חבר הוועד, און הרבני הנגיד ר' שלמה בוים הי"ו חבר הוועד.

אין די יעצטיגע טעג איז דער נייער אפיס שוין אין פולסטע שוואונג, און האט בלויז די פאר טעג זינט'ן עפענונג סערווירט פילע אידן וועלכע קענען נישט גענוג באוואונדערן דעם שיינעם און רחבות'דיגן פארמאט מיט וואס דער אפיס איז צוגעשטעלט געווארן להרבות טהרה בישראל.

מזמור שיר חנוכת ה'גדר'