Loading

היסטארישער פארהער: דריי גדולי תורה האבן פארהערט די גאונים פון כולל ש"ס אידן גאנץ ש"ס בעל פה, בעיון ובבקיאות

כ"ט חשוון תש"פ

10 2,443
Main image for היסטארישער פארהער: דריי גדולי תורה האבן פארהערט די גאונים פון כולל ש"ס אידן גאנץ ש"ס בעל פה, בעיון ובבקיאות
בס"ד א זעלטענער מחזה הוד האט זיך אנטפלעקט פארלאפענעם וואך פארנט פון די אויגן פון די נדיבי ותומכי 'כולל ש"ס אידן נעטווארק', דאס איז געווען די היסטארישע פארהער פאר די 62 ש"ס אידן גאונים. און ווען מ'רעדט פון 'היסטאריש' דארף מען נעמען אין בטראכט אז די חשוב'ע אינגעלייט לומדי הכולל ש"ס אידן האבן שוין געהאט נישט ווייניג היסטארישע פארהערס דורך אסאך גדולי ישראל, אבער מיט דעם אלעם האט מען דא געבראכן היסטאריע פון פריש. דאסמאל זענען די 62 גאונים פון ש"ס אידן געשטעלט געווארן פאר א פובליק פארהער פארנט פון דריי גדולי תורה שליט"א, וועלכע האבן זיי פארהערט גאנץ ש"ס בעיון, בקיאות, עמקות, לומדות און אין קלארקייט. די דריי רבנים וואס האבן געמאכט א 'כמו בית דין' זענען געווען הגאון הגדול ר' חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת 'עטרת שלמה', הגאון הגדול ר' ברוך דוב דיסקין שליט"א ראש ישיבת 'אורחות תורה', און הגאון הצדיק המשפיע ר' אלימלך בידערמאן שליט"א. ס'איז געווען א זעלטן געוואלדיגע מעמד צו זען ווי די 62 גאונים עצומים פון אלע אפטיילונגען פון כלל ש"ס אידן, די 21 גאונים פון בית שמש, 16 גאונים פון בני ברק, 14 גאונים פון ירושלים און 11 גאונים פון ביתר, זענען געזעסן אלע אינאיינעם, ווען זייער צורה שטראלט מיט איידלקייט, און ענטפערן די שווערסטע שאלות און טיפסטע אבעי'ס אין ש"ס, און יעדעס ווארט קענען זיי גאר גרינג, צייגנדיג אז זיי זענען באהאוונט אין יעדן ווינקל איבער גאנץ ש"ס. עס איז געווען גאר איבערראשענד צו הערן די טיפע תשובות וואס די ש"ס אידן האבן געגעבן מיט א לומדות אויף פארשידענע קאמפליצירטע שאלות. צום ביישפיל, הגרב"ד דיסקין שליט"א האט געפרעגט אויב איינער קען ברענגען א ראי' פון ש"ס אז א טאטע און א מאמע ווערן אנגערופן עלטערן בעפאר די געבורט. די ש"ס אידן האבן באלד געוואוסט צו זאגן די מראה מקום "מגילה יג.", וואו עס שטייט אז אסתר איז געבוירן געווארן נאך דאס טויט פון איר טאטע און מאמע, און מיט דעם אלעם ווערן זיי אנגערופן אירע עלטערן. נאך אן אינטערעסאנטע שאלה האט געפרעגט הגר"ח פיינשטיין שליט"א: "וויאזוי איז מעגליך אז א קרבן בהמה זאל מכפר זיין אן שחיטה און שפריצן די בלוט?" דער ענטפער האט נישט געשפעטיגט צו קומען: "תמורה כה: השוחט את החטאת ומצא עובר בן ד' חי". די רבנים הגאונים זענען געפרעגט געווארן אסאך שאלות אויף ענינים וואס ווערן דערמאנט צענדליגע מאל אין ש"ס, און זיי האבן אויסגערעכנט אלע מקורות איינס נאך דער אנדערער. צווישן אנדערע האט הגר"ח פיינשטיין געפרעגט וואו ס'ווערט דערמאנט די מחלוקת אין גמרא איבער שחיטה שאינה ראויה אויב שמה שחיטה אדער נישט, באלד האט מען געשריגן די ענטפערס: כתובות לד. בבא קמא ע: קו: קידושין נז. חולין פ. פד. הגר"א בידערמאן שליט"א האט געפרעגט, וואו ווערט דערמאנט אין ש"ס די באקאנטע כלל "כל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו", און ביי וועלכע סוגיות... די ענטפערס זענען געקומען גאר שנעל און קלאר: די מקור איז אין מנחות יח: און אין דף קג: לגבי א קרבן מנחה, און אין נדרים עג. ווערט עס דערמאנט לגבי חרש בהפרת נדרי אשתו. אין קידושין כה. אין נדה סו. לגבי חציצה בטבילה. אין בבא בתרא פא. ומכות יח: איבער קריאה בביכורים. און אין חולין פג: ביי די ענין פון כיסוי הדם. דער משפיע הגר"א האט געוואלט פרייליך מאכן די לומדים מיט אן אינטערעסאנטן שאלה: וואו אין ש"ס ווערט דערמאנט די גרויסקייט פון משמח זיין מענטשן, אבער נישט פאר געלט?... די תשובות האבן טאקע געדינט אלס משמחי לב... תענית כב. ווערט דערמאנט איבער די צוויי בדחנים וועמען אליהו הנביא האט געזאגט אויף זיי אז זיי זענען זוכה צו עולם הבא, אין כתובות קיא: זאגט רבי יוחנן "טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב". און אין בבבא בתרא ט: זאגט דער גמרא אז איינער וואס גיבט א גוט ווארט פאר אן ארימאן ווערט געבענטשט מיט 11 ברכות, אבער דער וואס גיבט אים געלט באקומט בלויז 6 ברכות. עס זענען געפרעגט געווארן נאך פילע שאלות וואס דא איז נישט די פלאץ זיי צו ברענגען. אזוי צו אזוי, האט געהערשט א גאר גרויסע התרגשות ביי די אלע אנוועזנדע אויף דעם היסטארישן פארהער, ווען די גאונים האבן געענטפערט יעדע שאלה מיט א דעטאלירטע תשובה, א זאך וואס האט געברענגט א היסטארישע און זעלטענע קידוש שם שמים. די גדולי התורה האבן אויסגעדרוקט זייער געוואלדיגע און ספעציעלע התפעלות פון די גרויסע ידיעה אין ש"ס וואס די גאונים פון ש"ס אידן האבן ארויסגעוויזן, און זיי גאר אויסגערימט פאר דעם מייסד הכוללים אב"ד פוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א און די חשוב'ע תומכים און נדבנים, וואס זענען געזעסן און מיטגעהאלטן דעם פארהער וואס האט זיך געצויגן פאר נאנט צו צוויי שעה ברציפות. מ'קען זען דעם פארהער און אלע אנדערע היסטארישע פארהערן אויף דעם זייטל http://bit.ly/2rs87wS

ווידעאס