הונדערטע אידן האבן זיך אין די מינוטן אריינגעבראכן אין ציון פון התנא אלוקי רבי שמעון ב״ר יוחאי און זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ לכבוד התנא..