Loading

זעלטן גייסטרייכע מעמד פון אהבת תורה: מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות באטייליגן זיך ביי 62 סיומי הש"ס" פון די 62 רבני הכוללים "ש"ס אידן" צענטן יאהר נאכאנאנד

ל חשוון תש"פ

1 1,836
Main image for זעלטן גייסטרייכע מעמד פון אהבת תורה: מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות  באטייליגן זיך ביי 62 סיומי הש"ס" פון די 62 רבני הכוללים "ש"ס אידן" צענטן יאהר נאכאנאנד
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א נשיא הכוללים: "די זכות התורה פון די אברכים הגאונים פון ש"ס אידן, טוט באשיצן גאנץ כלל ישראל און די גאנצע וועלט פון אלע צרות!" ^ מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדעלשטיין שליט"א: "די ריכטיגע דרך הלימוד איז אויף דעם וועג וויאזוי די רבנים הגאונים פון ש"ס אידן לערנען". הגרב"ד פוברסקי שליט"א: זיצנדיג מיט 62 אינגעלייט גאונים וואס האבן מסיים געווען ש"ס, שטעלט אייך פאר די גרויסע שמחה וואס זיי מאכן אין הימל. הגה"צ המשפיע רבי אלימלך בידערמאן: "די גאונים פון ש"ס אידן זענען מקדש שם שמים ברבים, קענענדיג ש"ס ישר והפוך, א זאך וואס איז נאכנישט געווען אין היסטאריע". ^ הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א: די גאונים פון ש"ס אידן קענען גאנץ ש"ס דורך און דורך בעיון ובקיאות, ווי כ'האב מיר אליינס איבערצייגט". אין א זעלטענע שריט האט זיך מרן שר התורה שליט"א אנגעשטרענגט זיך אויפצושטעלן פאר דעם מייסד הכוללים הגר"א אייזען שליט"א אב"ד פוזנא, פאר זיינע גרויסע פעולות צו פארמערן תורה און אויפשטעלן צענדליגע גאונים עצומים אין "ש"ס אידן" וואס קענען גאנץ ש"ס מיט רש"י און תוספות. א גרויסארטיגער מעמד לכבודה של תורה איז פארגעקומען פארלאפענעם דינסטאג נאכט אין די 'כתר הרימון' זאלן אין בני ברק. ביים מעמד און אין אנוועזנהייט פון די גדולי ישראל, האבן אלע 62 לומדי הכוללים ש"ס אידן מסיים געווען גאנץ ש"ס, יעדער פון זיי באזונדער, ווי זיי טוען יאר יערליך. גרויס איז געווען די שמחה לכבודה של תורה ולומדיה. אין די ש"ס אידן כוללים נעטווארק, וואס האט איינגעפלאנצט אירע קערנדלעך אין בית שמש פאר צען יאר צוריק – און היינט לערנען דארט 21 אינגעלייט – און זינט דאן איז עס געוואקסן אויף א גרויסן פארנעם, מיטן עפענונג פון א כולל אין ירושלים מיט 14 אינגעלייט, אין בני ברק מיט 16 אינגעלייט און אין ביתר עילית מיט 11 אינגעלייט, דערגרייכט מען דעם ציפער פון 62 אינגעלייט בני עליה, וואס יעדער פון זיי איז זוכה אויסצואקערן יעדעס יאר פון ניי גאנץ ש"ס פון אנהייב ביזן סוף מיט רש"י און תוספות. דער ספעציעלער סדר הלימוד אין די כוללים נעטווארק גייט מיט א חזרה פון איבער 50 בלאט יעדע וואך, און קומט אן צו 225 בלאט יעדע חודש באזונדער. אזוי זענען די אברכים הרבנים הגאונים שליט"א זוכה צו מסיים זיין יעדעס יאר גאנץ ש"ס גאר גרונטליך. די נאמען פון די "ש"ס אידן" כוללים נעטווארק איז שוין ארויס אומעטום מיט איר גוטע נאמען, און ספעציעל זענען די רבנים הגאונים זוכה צו א ספעציעלע נאנטשאפט פון דעם שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א דער נשיא הכוללים, וועלכער האט זיי שוין עטליכע מאל פארהערט גאנץ ש"ס אויסענווייניג, און זיי האבן געענטפערט אויף זיינע שווערע שאלות גאר גוטע תירוצים פון וואס דער גאון איז נתפעל געווארן. דער מעמד הסיום איז אפגעראכטן געווארן נאך א ברייטע סעודה כיד המלך לכבוד התורה, מיטן אנוועזנהייט פון א גרויסע קאלירפולע אויבנאהן פון די גדולי התורה והחסידות וועלכע האבן מיטגעהאלטן דעם גרויסן מעמד, און אויסגעדרוקט זייערע טיפע געפילן פון שמחה זעענדיג דעם ערהאבן בילד וויאזוי אזא גרויסע נומער פון 62 אינגעלייט זענען מסיים ש"ס וואס זיי האבן געלערנט אזויפיל מאל אדורך און אדורך מיט א זעלטענע יגיעה. דאס יאר האט מען אפגעראכטן 'צען יאר' זינט די גרינדונג פו די כוללים, דאס מיינט אז מען האט מסיים געווען ש"ס צו צענטן מאל. הגה"צ רבי אלימלך בידערמאן שליט"א, וואס האט פארהערט די אינגעלייט זייערע ידיעות איבער גאנץ ש"ס בעפאר דעם סיום, האט אויפגעטרעטן ביים סיום און אויסגעדרוקט זיינע טיפע הרגשים פון די געוואלדיגע ידיעה אין ש"ס וואס די אינגעלייט האבן קענענדיג יעדן בלאט ישר והפוך, צולייגענדיג אז אזא זאך איז נאך קיינמאל נישט געווען און מ'האט נאך קיינמאל נישט געהערט אזאנס זינט מען האט געשריבן דעם תלמוד בבלי. ער האט פארציילט אז דער באקאנטער ירושלימער צדיק רבי זונדל קרויזער האט אמאל געפרעגט פארוואס מ'זאגט "כשם שעזרתני לסיים מסכת זו כן תעזרני להתחיל ולסיים את כל המסכתות שבש"ס", פארוואס זאגט מען נישט "כשם שעזרתני להתחיל ולסיים"? ביים אנהייבן צום ערשטן מאל דארף מען דען נישט הילף פון אויבן? "נאר דער ענטפער איז" האט הגר"א בידערמאן געזאגט, "איז ר' זונדל מסביר, אז ווען דער יצר הרע זעט א מענטש הייבט אן א מסכתא שטערט אים דאס נישט בכלל, ווייל רוב וואס הייבן אן ענדיגן נישט ביז צום סיום... דערפאר האט ער גארנישט דערקעגן. אבער נאכדעם וואס ער האט געזען ווי דער לומד האט שוין מסיים געווען איין מסכתא, וועט ער יעצט פרובירן אלעס וואס מעגליך צו צוריקהאלטן יענעם ער זאל נישט אנהייבן נאך א מסכתא, ווייל ער ווייסט אז זיי גייען עס ענדיגן. און איר ש"ס אידן, דארפט א באזונדערע ברכה צו קענען נאכאמאל אנהייבן און מסיים זיין ש"ס, ווייל איר האט דאך שוין א חזקה אז ווען מ'הייבט אן זענט איר מסיים בסייעתא דשמיא". כ"ק מרן אדמו"ר מויזשניץ בית שמש שליט"א, האט אויך ארומגערעדט איבער די חשיבות פון די מסיימים, און באזונדער האט ער געגעבן זיין ברכת הקודש פארן מייסד הכוללים, אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א, וואס האט ערמעגליכט אזא געדאנק, אויפצושטעלן א מיליטער פון תלמידים וואס קענען גאנץ ש"ס פון דעקל צו דעקל, צולייגנדיג אן עדות נאמנה אז זיין איידים האט זוכה געווען צו לערנען אין דעם גרויסן כולל, און ווען ער דארף סיי וועלכע מראה מקום פרעגט ער עם, און ער ווייסט אלס אויפן פלאץ די תשובה. ראש ישיבת פאנאוויטש הגאון הגדול רבי ברוך דוב פאווארסקי שליט"א האט אנגעהויבן זיינע ווערטער נאכזאגנדיג די ווערטער פון 'נפש החיים' להגר"ח מוואלאזין זצ"ל, וואס לייגט אראפ די גרויס חביבות וואס דער באשעפער האט צו יעדעס ווארט תורה, און אז יעדע ווארט וואס קומט ארויס פון די מויל פון א איד וואס לערנט תורה, גייט דאס ארויף אויבן אין הימל און דער באשעפער קישט דאס מיט גרויס ליבשאפט, און דערמיט בויעט מען פילע וועלטן, אז די וועלט ווערט אנגעפילט מיט קדושה אין זכות פון דעם איין ווארט לימוד התורה, און די קדושה איז משפיע פיל השפעות און ברכות פאר דעם וואס לערנט, פארן ארויסזאגן איין ווארט תורה און ברענגען א גרויס קדושה אויף אלע וועלטן. "דא זענען פארהאנען 62 אינגעלייט גאונים וואס האבן מסיים געווען גאנץ ש"ס, שטעלט אייך פאר די גוריסע שמחה וואס קומט פאר אויבן אין הימל א דאנק די ש"ס אידן" האט געזאגט מרן הגרב"ד, "וויפיל קדושה פילן זיי אן אויף דער וועלט, וואספארא גרויסע שפע פון השפעות טובות ברענגען זיי אראפ אויף דער וועלט מיט זייער כח התורה". די הונדערטער באטייליגטע וואס האבן זיך משתתף געווען בשמחתה של תורה, האבן זיך אויפגעשטעלט אויף זייערע פיס בהדרת כבוד ובחרדת קודש, מיטן אריינקום פון די גדולי הדור , עיני העדה, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי און מרן רבינו ראש הישיבה הגרי"ג אדעלשטיין שליט"א, וואס האבן זיך מטריח געווען צו קומען צום מעמד הסיום צוליב זייער גרויס שעצונג פאר די אברכי הכולל ש"ס אידן הרבנים הגאונים שליט"א, און צום מייסד הכוללים ש"ס אידן אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א. מרן רבינו ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א האט באמערקט אז דער ריכטיגער דרך הלימוד, איז דאס וואס די כולל ש"ס אידן אינגעלייט לערנען, ווי חז"ל זאגן אז צוערשט דארף מען לערנען און ערשט דערנאך זיך פארטיפן מער. דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט זיין צער אז ס'איז דא אזעלכע וואס פראשטייען נישט אז אויך לערנען גמרא רש"י איז זייער חשוב אפילו אן תוספות, און ווער רעדט נאך פון די ש"ס אידן וואס האבן זוכה געווען צו לערנען גאנץ ש"ס מיט תוספות. "דאס זענען ריכטיגע תלמידי חכמים" האט דער ראש הישיבה געזאגט. "דאס איז די ריכטיגע וועג צו לערנען תורה, ב"ה אז אונזער דור האט זוכה געווען דערצו, ס'איז דא אזא ציבור ווי 62 אברכים גאונים וואס זענען מסיים גאנץ ש"ס, דער אייבערשטער זאל העלפן אז דאס זאל משפיע זיין אויך אויף אסאך אנדערע צו גיין אין זייערע פיסטריט, און דאס וועט זיכער משפיע זיין אויך אויף די וואס טוען עס נישט, און דער זכות פון די מסיימים איז זייער גרויס, אזוי אויך די זכות פון זייערע משפחות, און אלע תומכים וואס העלפן ארויס פאר דעם כולל, וואס איז גאר א גרויסע זאך". נאכן מסיים זיין די ווערטער פון דער ראש הישיבה, אינעם אנוועזנהייט פון די גדולי התורה, האט זיך אויפגעשטעלט דער ראש הכוללים הגאון רבי משה אייזיק סאמעט שליט"א, און מסיים געווען ש"ס מיט טרערן אין די אויגן און מיט גרויס התרגשות, קיין אויג איז נישט געבליבן טרוקן זעענדיג דעם גייסטרייכן און איבערנעמענדן מאמענט, ווען 62 אינגעלייט שטייען און זענען מסיים גאנץ ש"ס אינאיינעם. נאך גאר לעבעדיגע שירה וזמרה און פייערדיגע טענץ לכבודה של תורה, האט מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א געטרינקען לחיים לכבודה של תורה, און אנגעווינטשן דעם מייסד און פיאנער פון די ש"ס כוללים אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א, מיט א ברכה ער זאל קענען פארמערן נאך און נאך אין זיינע גרויסע און הייליגע פעולות, ער און אלע שטיצער און תומכים. דערנאך האט אב"ד פוזנא שליט"א מייסד הכוללים אנגעהויבן דעם פרישן מחזור הש"ס, מיט די ערשטע משנה פון מסכת ברכות מיט פירוש רש"י. הגאון רבי אליהו מאן, נאמן ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, האט פארגעליינט דעם ספעציעלן 'מכתב הברכה' וואס מרן שר התורה האט געשריבן לכבוד דעם סיום הש"ס: דעם גרויסן שעצונג פון מרן שר התורה צום מייסד הכוללים, האט מען געקענט זען ווען דער מייסד הכוללים איז אנגעקומען לביתו נאוה קודש פון מרן, דאס איז געווען מאנטאג בעפאר דעם מעמד, און מרן שר התורה שליט"א האט זיך אין א זעלטענעם שריט גאר שטארק אנגעשטרענגט און זיך אויפגעשטעלט פאר אים זאגנדיג 'מפני שיבה תקום', און ער האט צוגעלייגט אז מ'דארף זיך אויפשטעלן פאר פוזנא'ער רב, פאר זיינע גרויסע פעולות וואס ער האט געטוען צו פארמערן תורה בישראל, און אויפשטעלן צענדליגע אינגעלייט וואס קענען גאנץ ש"ס מיט רש"י און תוספות. נאכן לייענען דעם מכתב ברכה, האט הגר"א מאן צוגעלייגט אז אינעם אינדערפרי פון יענעם טאג, האט אים מרן שר התורה געזאגט אז אויף די אינגעלייט פון די כולל ש"ס אידן, ליינט ער דעם פסוק "הנה מיטתו שלשלמה ששים גיבורים סביב לה", און אין זייער זכות איז די מיטה פון כלל ישראל גאנץ, אזוי ווי יעקב אבינו ע"ה האט געזאגט אז מיטתו שלימה. מרן שר התורה האט צוגעלייגט אז די זכות התורה פון די אברכים הגאונים פון כוללי ש"ס אידן איז דאס וואס באשיצט כלל ישראל און די גאנצע וועלט, פון אלע צרות און סכנות וואס לאקערן פון יעדן ריכטונג. הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א, ראש ישיבת עטרת שלמה, וואס האט פריער פארהערט די אינגעלייט פאר א לאנגע שעה, האט עדות געזאגט פאר אלע אנוועזנדע ביים מעמד הסיום אז די אינגעלייט קענען טאקע גאנץ ש"ס דורך און דורך, ווי ער האט זיך אליינס איבערצייגט מיט די אייגענע אויגן. "אין נפש החיים ווערט געברענגט אז די אור הגנוז וואס דער באשעפער האט אוועקגעלייגט לעתיד לבוא, ליגט באהאלטן אין די תורה הקדושה, און די וואס פלאגן זיך אין לערנען זענען זוכה צו דעם אור. דאס אזי דער תכלית פון דעם עולם הזה, צו זיצן און הארעווען בתורה, צו וויסן, פארשטיין און זיך פארטיפן אין די תורה, זיך מפלפל זיין, לערנען און איבער'חזר'ן". ביים ענדיגן דעם מעמד האט מען פארטיילט ספעציעלע קאנווערטן מיט א שיינעם סכום אלס אות הוקרה פאר די חשובע נשים צדקניות די עקרות הבית פון די עמלי התורה, וואס נאר מיט זייער זכות, שטיצע און חיזוק וואס זיי געבן פאר די מענער, קענען די אינגעלייט זיצן און לערנען מיט גרויס התמדה טאג און נאכט, שבת און אינדערוואכן, אפילו ערב פסח און ערב סוכות וואס מ'איז מוותר אויף די הילף אז זיי זאלן קענען לערנען פלייסיג אומגעשטערט. דער מעמד הסיום אזי געשלאסן געווארן דורך הרה"ח ר' גבריאל לוי, וואס האט איינגעלאדענט די אורחי הכבוד צו זאגן זייערע ווערטער, ווען אינדערצווישן איז די סעודה באשיינט געווארן מיט הערליכע שיינע ניגונים דורך דעם באקאנטן בעל מנגן ר' אהרן סאמעט מיט די 'יחד' קאפעליע, וואס האבן מכבד געווען די לומדי התורה צו זינגען שירות ותשבחות פארן באשעפער, ניגוני שמחה והודיה אז זיי האבן די זכיה צו קענען אנקומען צו אזעלכע הויכע מדריגות אין ש"ס. די מעמד האט זיך פארענדיגט מיט די געזאנג פון די מוזיק און דער כאאר וואס האבן געזינגען ניגוני שמחה לכבודה של תורה, און מיט א פייערדיגן טאנץ פון די מסיימים און זייערע משפחות, וואס זענען געקומען פייערן מיט זיי דעם דערהויבענעם טאג.

ווידעאס