אין די מינוטן קומט אריין די פרייליכע נייעס אז די מוזיק איז אנגעצידן געווארן אין די מערה פונקט ווי אלע יארן