פאר סיי וועלכע אינפארמאציע דרוקט דא אין רעדט מיט אונז אויף וואטס אפ 

https://bit.ly/36Z6gjM

אדער שיקט אן אימעיל צו 

HopeOrganization2019@gmail.com