Loading

מעמד הוקרה "תורה וגדולה" פאר מחזיקי תורה מיטן סכום פון לכה"פ $1,200 אינאיינעם מיט די הונדערטער מרביצי תורה וכלי קודש בקרב המוסדות בקרית יואל. מוצ"ש ויחי באולם עטרת מייזעלס

כ"ז טבת תשפ"א

1 5,656
Main image for מעמד הוקרה "תורה וגדולה" פאר מחזיקי תורה מיטן סכום פון לכה"פ $1,200 אינאיינעם מיט די הונדערטער מרביצי תורה וכלי קודש בקרב המוסדות בקרית יואל. מוצ"ש ויחי באולם עטרת מייזעלס